Klem aan de kade- Reacties – deel 2

Gezien de actualiteit en het belang van het onderwerp dat zoveel mensen op de mail en op andere locaties stevig bezig houdt wil ik de gebundelde reacties en een open brief van één van de Vrienden onder uw aandacht brengen,

Het is wel zo goed dat u uw berichten via email (stichtingvriendenvanouderkerk@hotmail.com) of via het Forum achterlaat en het is zeker interessant om het met elkaar te delen.

Mag ik nogmaals vragen; Als u het goed vindt dat ik uw via de mail binnengekomen reacties  bundel dan wel citeer, wilt u dan in de mail MGG of GG vermelden.

Dus GG geldt als akkoord voor bundeling dan wel citeren.

Met hartelijke groeten van Jo Blom

Gebundelde reacties van de Vrienden op de Documentaire Klem aan de Kade. 21 februari 2019

Een aantal Vrienden hebben de docu al 2 of meerder malen bekeken.
Over ‘t algemeen is iedereen geschokt en verbijsterd met als conclusie: het is nog erger dan ik dacht.

Puntsgewijs:
*er is niet gekozen voor inwoners maar voor het grote geld.
*praten over dat het lang gaat duren: procedures, regeltjes, etc. herkenbaar in vergelijkbare gevallen, in behandeling bij deze wethouder, met talent in veel praten zonder iets te zeggen. Het lijkt op dezelfde truc als bij Het Kampje en daarbij wordt ook verwezen naar de Theresiabuurt en vroeger hoe het er aan toeging bij de bouw van de ArenA (andere wethouder).
*Wie is de schuld? Een woonvergunning uiteindelijk en weer innemen in verband met overlast snelweg. Zo wordt er gesold met mensen, onze inwoners.
*Al is de docu wellicht soms wat eenzijdig: uit de bestuurlijke proces- en besluitvorming blijkt de incompetentie. Onze gemeente is te klein om kwalitatief goede en competente professionals te werven in een gebied omringd door “reuzen” als Amsterdam en Schiphol.
*Er is verbazing over Groen Links en hun stemgedrag in deze zaak. Volgens hun eigen website toch voor transparantie naar de inwoners, willen luisteren met open oor voor vragen en klachten. Zelfs meedenken en begrijpen in plaats van halsstarrig vasthouden aan eigen mening.
*oproep van de Vrienden als Ouderkerkers om achter deze mensen te staan want ze hebben recht op een goede plek in onze gemeente
*Oproep om als verstandig bestuurder eindelijk de conclusie te trekken dat dit beleid op zoveel dossiers heilloos is en dus het definitief aan een andere wethouder over te laten.
*Oproep om als inwoners op 1 lijn te komen, in te geven op je eigen overtuigde mening, je open te stellen voor andere meningen opdat we in een gemeenschappelijk en duidelijk plan er staan voor wat er op Het Kampje moet gebeuren . . . anders grijpt de gemeente de kans voor een eigen plan!
*zie verder hieronder de reactie op de brief van het College op de Gemeentepagina van het Weekblad voor Ouder-Amstel, dd 20-02-2019.

EEN ONGEMAKKELIJKE BESTUURLIJKE REALITEIT; KLEM AAN DE KADE

De prachtige documentaire ‘Klem aan de kade’ maakt vooral duidelijk, dat het College van Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel volstrekt losgezongen is geraakt van de belevingswereld van de bewoners. Of wetenschappelijker geformuleerd: de systeem- en leefwereld staan op een zeer gespannen voet met elkaar. Ondertussen voelen burgers zich niet serieus genomen en worden vooral zij kind van de rekening. En van wiens rekening? In de documentaire wordt de suggestie gewekt, dat het vooral gaat om de belangen van gebiedsontwikkelaars en investeerders.
In haar reactie kwalificeert het College de uitzending als ‘aangrijpend’. En zij onderkent dat ‘het eigen handelen een rol gespeeld heeft in het versterken van de onduidelijkheid, zo de frustratie vergrotend’.
Zo krijgen we in de documentaire te maken met het authentieke verdriet en de gezondheidsrisico’s van bewoners. Terwijl het opereren van het College aan de andere kant duidelijk maakt, dat er van authentieke betrokkenheid op de leefsituatie van de inwoners geen sprake is. Wel belooft men beterschap: ‘Over de inhoud van de plannen worden we het misschien niet altijd eens, maar voor ons staat de komende jaren voorop , dat wij de woonbootbewoners behandelen met respect’.
Wat een zalvende taal, zeker wanneer er mede door het eigen handelen ondertussen al zoveel leed is berokkend . En wat een gebrek aan empathie en realiteitszin! Zeker gegeven de ambitie in het Collegeakkoord om een ‘actieve en respectvolle gemeente te zijn’. Huh? Zo te zien is dit in deze casus slecht gelukt. En resteert de vraag hoe ver het actuele gedrag van bestuurders mag afwijken van het afgesproken ideaal beeld, zonder dat dit consequenties krijgt.
We zullen zien hoe het afloopt met onze mede bewoners in de woonbootcase. En natuurlijk staan wij aan hun zijde. Maar huidige dynamiek tussen politiek bestuur en bewoners maakt duidelijk, dat oplettendheid vereist is. Want we hebben nog veel ingewikkeldheden voor de boeg. Zo is de realisatie van ons nieuwe Centrumplan bestuurlijk en procesmatig vele malen ingewikkelder. En heeft het geen zin om ook in deze casus luchtkastelen te bouwen op drijfzand.
Als burgers van Ouderkerk vragen wij ons ondertussen af , hoe wethouders en raadsleden hun stemgedrag aan hun achterban (en aan zichzelf) verklaren. Want heel erg verbonden aan een politieke ideologie zijn hun positiekeuzes niet. Zo ontstaat in bestuurlijk Ouder-Amstel een eigen versie van ‘Klem aan de kade’. Die versie heet ‘Klem in de coalitie’.

Rob Fijlstra, 21 februari 2019.

Bezoeken: 185

Geplaatst in Berichten, Updates.