Open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders

Open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel, naar aanleiding van de aankondiging 25 maart ‘keuze participatiedeskundige’.

Als college heeft u er voor gekozen het participatieproces Centrumplan op te schalen van meedenken naar meedoen. Er wordt nu gezocht naar een participatiedeskundige met draagvlak in de gemeenschap. Daarom werden drie bureaus geselecteerd die een dergelijke procesbegeleider kunnen leveren. Op maandagavond 25 maart mogen de dan aanwezige belangstellenden met hun stem beslissen wie de gelukkige participatiedeskundige wordt. Een wonderlijke start, die hooguit een partieel draagvlak voor de deskundige garandeert. Want er zullen winnaars en verliezers zijn. We horen daar meer over in het weekblad voor Ouder Amstel van 20 maart. Maar voor die tijd ontvangen we graag antwoord op de volgende brandende vragen:
1.Er waren 9 bureaus in de race. Wat waren de criteria waarlangs hun offertes gemeten zijn? En welke criteria zijn wat u betreft ook nu nog van belang?
2. Hoe is de kennismaking met de bureau’s verlopen? Welke informatie heeft U verstrekt opdat de bureau’s in staat gesteld zijn om in hun offerte maatwerk te leveren?
3. Een van de bureau’s – the smart kitchen- is voorgedragen door de Biz/Oova. Dit bureau heeft mede daardoor al een helder inhoudelijk profiel en een informatievoorsprong op de twee andere bureau’s. In hoeverre kan er dus sprake zijn van een gelijk speelveld voor de drie deelnemende bureau’s. En hoe wilt u, dat wij de onafhankelijkheid van David Tuinzing zien? Hoe is het mogelijk, dat ‘the smart kitchen’ de casus Centrumontwikkeling Ouder Amstel nu al op haar site heeft staan? En is het een voor- of een nadeel, dat ‘the smart kitchen’ ook verbonden is met de Amstelkwartiermakers en daardoor mogelijk betrokken is bij De Nieuwe Kern en andere bouwplannen binnen Ouder Amstel?
4. Op welke wijze gaat u de stemprocedure ter plekke organiseren? Word het een eenvoudige meerderheid van stemmen of wordt er rekening gehouden met de verschillende deelbelangen? Hoe dan ook mogen de belangen van de inwoners, de archeologie en het cultuur historisch erfgoed door de procedure niet worden ondergesneeuwd.
5. Is er voldoende garantie voor het inpassen van het unieke archeologische, historische en culturele erfgoed van Het Kampje? Slechts bij één bureau wordt daar in de marge iets over gezegd. Andere bureaus hebben het wel over draagvlak, maar veel minder over participatie.

Tot slot: de gekozen procedure zou al in een vroeg stadium kunnen leiden tot een schisma tussen inwoners en ondernemers. Dat zou heel verdrietig zijn, want we kunnen niet zonder elkaar. Het is dus van groot belang om met elkaar tot een juiste keuze te komen. Zodat we met elkaar tot de best mogelijke keuze komen voor de inrichting van het Centrum van Ouderkerk.

Is getekend door Jo W. Blom-Jaques,
Voorzitter Stichting Vrienden van Ouderkerk.
18 maart 2019

Bezoeken: 3

Geplaatst in Berichten, Discussiebijdrage.