Participatie, ook op het Manegeterrein

Zie onderstaande mailwisseling betreffende het participatieproces voor bebouwing van het Manegeterrein. U kunt hier op reageren via het Forum.

Begin doorgestuurd bericht:

Geachte mevrouw de Reijke,
In 2014 is een visie gepresenteerd op de 3 percelen rond de Holendrechterweg (Verheul, Compierterrein, Manegeterrein). Deze is vastgesteld door het toenmalige college, maar niet door de raad. In 2017 is een hernieuwde visie op deze percelen opgesteld omdat het Manegeterrein meer onderbouwing vroeg omdat dit niet alleen bebouwd stedelijk gebied is.
De bewoners rondom de percelen (Middenweg, Holendrechterweg en Nederhoven) hebben zich op 30 november 2017 uitgesproken tegen deze visie en de op dat moment al verregaand ingetekende plannen voor het Compierterrein. Met succes, want de visie is niet aan de gemeenteraad voorgelegd maar van de agenda gehaald.
Uit het WOB-verzoek dat in die periode is gedaan, bleek dat er ook al verregaande plannen waren rondom het Manegeterrein, De visie van 2017 bood/biedt ongebreidelde mogelijkheden tot woningbouw (het voornaamste criterium is dat het financieel rond te krijgen is. Een uitgangpsunt dat volstrekt tegenstrijdig is met een visie die zou moeten dienen als onafhankelijk toetsingskader). Vanaf dat moment (september 2017) heb ik persoonlijk de ontwikkelaar (M. Brandenburg), de regiepartij (KIEN, dhr Bargeman), Provincie (dhr. Van Helden) als de ontwerpende partij (Haver Droeze, de heer Kleij) gevraagd of de bewoners een stoel aan tafel konden krijgen om burgerparticipatie tot stand te brengen. Allen verwezen zij mij naar de gemeente als zijnde regievoerder.
De niet de door de gemeenteraad goedgekeurde visie heeft voor de provincie als basis gediend om advies uit te brengen en de bewoners zijn dit proces volledig genegeerd. Dit ondanks de toezegging tijdens het gesprek tussen de bewoners en toenmalig wethouders Ter Weele en Korrel dat participatie zou worden vormgegeven.
Op 31 januari jl. hebben wij met u gesproken over de participatie. Tot mijn verbazing gaf u aan geen rol te willen spelen als gemeente en de regie bij de ontwikkelaar te leggen: een klassiek geval van kastje-naar-de-muur en bewoners niet serieus nemen ondanks alle mooie beloften in uw verkiezingsprogramma en coalitie-akkoord. Daarmee zijn we nu in een situatie beland waarin de gemeente haar regierol niet heeft vervuld en bewoners aan het lijntje heeft gehouden, er een visie als basis is gebruikt die veel weerstand bij omwonenden heeft opgeroepen en niet naar de raad is gebracht en bewoners geacht worden voor 14 maart zienswijzen in te dienen op een plan dat niet gepubliceerd is. U begrijpt dat met het stellen van deze datum door u jegens de inwoners van uw gemeente de grens van het betamelijke wordt genaderd en misschien zelfs overschreden.
Als bewoner ben ik de weg kwijt, maar sta ik nog steeds open om mee te denken aan het verbeteren van het Manegeterrein. Ik denk wel dat de gemeente aan zet is om deze verbetering op een professionele manier te organiseren met inachtneming van de belangen van bewoners.
Aangezien ik het essentieel vind dat onze volksvertegenwoordigers ervan op de hoogte zijn hoe met onze belangen wordt omgegaan door het gemeentebestuur, stuur ik de fractievoorzitters van onze raad deze mail als kopie toe.

Hoogachtend,
Guido Vogel
Nederhoven 60 Ouderkerk aan de Amstel

Op wo 6 mrt. 2019 om 10:42 schreef Bestuurssecretariaat Ouder-Amstel <bestuurssecretariaat@ouder-amstel,nl>:
Geachte heren,
Op 31 januari spraken wij elkaar. Wij hebben u toen aangegeven kort toe te lichten hoe het (participatie) proces voor het manegeterrein is ingestoken.
Proces plan
Voor het terrein van de voormalige manege is een schetsplan ingediend namens de eigenaar van deze grond. Doel is om op de locatie woningen te realiseren in plaats van de bestaande bebouwing, De ontwikkelcombinatie heeft vervolgens twee bijeenkomsten georganiseerd om toelichting te geven en input van de inwoners mee te kunnen nemen. Dit schetsplan is nog geen definitief plan. U kunt uw reactie nog indienen bij de initiatiefnemer tot 14 maart 2019.
Daarna werkt de initiatiefnemer het plan uit naar een definitieve versie op basis van de geleverde opmerkingen. Conform de procedure voor ruimtelijke plannen staat het plan dan open voor zienswijzen voorafgaand aan eventuele vaststelling. Na vaststelling van het plan is er altijd de mogelijkheid van bezwaar en beroep.
Participatieproces
Als gemeente vinden wij het belangrijk dat ontwikkelingen zo veel mogelijk aansluiten bij de belangen en wensen van de inwoners van de gemeente. Omwonenden worden daarom betrokken bij de ontwikkelingen. De uitvoering van het betrekken van de omgeving ligt bij de initiatiefnemer en eigenaar van de grond.
Als gemeente toetsen wij of en in hoeverre omwonenden betrokken zijn en in hoeverre tegemoet gekomen is aan wensen en bezwaren. We wegen daarbij onder andere de nabijheid en belang van degenen die bezwaar maken of wensen indienen aftegen het algemeen belang: in dit geval is bijvoorbeeld de noodzaak van woningen in de regio een belangrijk uitgangspunt.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Barbara de Reijke
Wethouder gemeente Ouder-Amstel

Bezoeken: 7

Geplaatst in Archief Manageterrein, Berichten.