Suggestie geschikt bureau voor onafhankelijke procesbegeleiding

Aan het College van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Ouder-Amstel

Betreft suggestie geschikt bureau voor onafhankelijke procesbegeleiding.
Dat is wat gevraagd wordt in het begeleidend schrijven bij de Raadsmemo, ontvangen per mail op 25 januari jongstleden.

Als opmerking vooraf: niet alle betrokkenen als insprekers of anderen hebben dit Raadsmemo gekregen, bijvoorbeeld mevrouw Rita Smit niet die het gesprek met de burgemeester dd 12 december jl bij woonde.

Verder kreeg ik het Raadsmemo op persoonlijke titel binnen terwijl toch genoegzaam bekend is dat ik voorzitter ben van de Stichting Vrienden van Ouderkerk.
U begrijpt hierbij dat ik meer meningen vertegenwoordig dan alleen de mijne.

Een geschikt bureau, een onafhankelijke procesbegeleider:
het staat en valt met de politiek verantwoordelijke, in dit geval de verantwoordelijk wethouder van het CDA met nu de wonderlijke problemen oproepende constructie van een tijdelijke collega-wethouder van GroenLinks erbij met een tot nog toe vage taakomschrijving.

Vertrouwen is er al niet, nu komt er zoiets ernstigs als geloofwaardigheid bij met als onbedoeld gevolg een grote kans van doorwoekerende frustraties bij direct betrokkenen.
Herhaaldelijk is al geadviseerd: deze wethouder moet op z’n minst deze portefeuille aan een ander overdragen. Het lijkt er op dat het CDA – partijbelang en het coalitiebelang hier vele malen zwaarder weegt dan het belang van de inwoners bij het Centrumplan. U moet er toch niet aan denken dat de portefeuillehouder met deze achtergrond opnieuw via een bureau aangetrokken procesbegeleider “terug gaat naar de tekentafel”, bij “nul” begint? In dit kader zijn de Vrienden van Ouderkerk aan de Amstel van mening dat alle tot nog toe geheime intentie-overeenkomsten boven tafel komen.

In antwoord op uw vraag: als verontruste burgers hebben we geen duidelijk overzicht van beschikbare bureaus en mogelijk onafhankelijke procesbegeleiders. Uit voortschrijdend inzicht is ons gebleken dat ofwel de expertise uit ons dorp betrokken wordt maar onafhankelijk moet zijn en indien niet voorhanden een puur onafhankelijke procesbegeleider van buitenaf aangetrokken wordt.

Als belangrijke toevoeging: Het is onze wens dat er gebruik gemaakt wordt van datgene wat één van de Vrienden, de heer Rob Fijlstra in meerdere u reeds bekende documenten over dit onderwerp schrijft.

Bovendien vermelden wij hier de opmerkingen van een ervaringsdeskundige Vriend uit onze gelederen, overheidsinkoper onderzoeksbureaus:
1.Op basis van welke criteria en met welke weging wordt door het College de te werven procesbegeleider aangewezen?
2. In de profielschets en pitch van het bureau worden meerdere aspecten benoemd. Hoe verhouden deze zich tot elkaar en wat is het gunningsmodel op welke wijze de procesbegeleider uiteindelijk wordt geselecteerd?

Tot slot nog een niet onbelangrijk punt: om het begrip gemeente juist te definiëren. De gemeente: dat zijn WIJ. Het is goed dat statement erbij te houden als er namens ONS door de gemeente onderhandeld wordt, ook al gaat dat om grond e.d. Er is niet een eigenstandig belang van de gemeentelijke organisaties zoals B&W of de Raad.

De Vrienden van Ouderkerk aan de Amstel wensen u veel wijsheid toe en staan altijd open voor nader overleg.

Jo W. Blom-Jaques,
Voorzitter Stichting Vrienden van Ouderkerk

Bezoeken: 3

Geplaatst in Berichten.