Inspreektekst commissie ruimte evaluatie diftar

Allerbeste Vrienden,

Hierbij de inspreektekst van de beide stichtingen. Na het inspreken hebben wij de raadsleden herinnerd aan de petitie. Dat was destijds meer dan tweeduizend handtekeningen. Een referendum bleek toen onhaalbaar. Er zijn veel vragen gesteld hierover aan de wethouder.

Voor wie meer wil weten, kunt u terugkijken volgens de handleiding uit de vorige nieuwsbrief.

Met hartelijke groet, Jo Blom


Onderwerp: Inspreektekst, commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling

  15 november 2022, agendapunt 3a evaluatie diftar

 Goedenavond dames en heren,

Wij, Niek Heering en Jo Blom, respectievelijk voorzitter van de Stichting Vrienden van Duivendrecht en de Stichting Vrienden van Ouderkerk, fungeren vanavond weer als vertegenwoordigers van onze bezorgde inwoners.

Allereerst willen wij het college complimenteren dat zo snel na onze vorige inspreekactie de diftar-evaluatie nu al ter bespreking geagendeerd staat. In de voorliggende evaluatie wordt op twee van de drie evaluatie onderwerpen zeer gedetailleerd uiteengezet wat de cijfers zijn van de inzameling en hoe het met de financiën is gesteld.

Wel missen wij het evaluatie onderwerp beleving en overlast. Daar is nauwelijks iets gedetailleerds van terug te vinden in de evaluatie. Ik breng in herinnering de vier onderdelen:
– Meldingen bijplaatsingen/zwerfafval;
– Klachten en meldingen inwoners;
– Meldingen eigen organisatie;
– Meldingen BOA’s en toezichthouders.

Wat wij opmerkelijk vinden is dat de detaillering die is toegepast bij de evaluatie onderwerpen inzameling en financiën wel zeer expliciet zijn vermeld. En dat dat bij het onderwerp beleving en overlast nagenoeg genegeerd wordt.

Vindt u dit ook niet vreemd, net als wij?

Daarom zijn wij ook zo blij met de betrokken en alerte vragen van Ouder-Amstel Anders. Die hebben namelijk 1-op-1 te maken met beleving en overlast. Terecht vraagt deze partij of de wethouder ook een enquête onder de inwoners heeft uitgevoerd. Over hoe de inwoners de dienstverlening rondom afval ophalen ervaren?

Het antwoord van het college moet Ouder-Amstel-Anders zeker teleurgesteld hebben. Het antwoord is dat de evaluatie is opgesteld conform de door de raad opgestelde memo evaluatie en hierin is niet expliciet een enquête opgenomen. Die heeft dus ook niet plaatsgevonden.

De vraag over de ratten en in hoeverre wij in Ouder-Amstel er last van gaan krijgen is het antwoord van het college dat er in 2022 geen toename is van meldingen over ratten.

Tot hier en nu neemt Jo het van mij over

Bij ons rijst de vraag hoeveel meldingen waren er dan wel? En niet alleen over ratten maar ook over bijplaatsingen/zwerfafval, klachten en meldingen van inwoners, meldingen eigen organisatie en meldingen BOA’s en toezichthouders.

De volgende vraag van Ouder-Amstel-Anders ging over het aantal bijplaatsingen. Het antwoord was: de inzamelaar heeft geen meldingen van bijplaatsingen gedaan omdat de bijplaatsingen al weg zijn gehaald als de inzamelaar komt!

Vindt u dit antwoord ook niet ontwijkend?

Tot slot memoreren wij een laatste vraag van Ouder-Amstel-Anders. Op de vraag in hoeverre er duidelijkheid kan worden gegeven in deze evaluatie omtrent het pasjessysteem is het antwoord dat de vraagstelling niet helder is en welke onduidelijkheid er bedoeld wordt.

Wat vindt u van dit antwoord?

Wij denken dat het antwoord te vinden is in het resultaat van de pasklikopbrengst: in het eerste half jaar van 2022 is dat € 50.000 minder dan begroot. Ofwel 100.000 klepklips te weinig. De diftar paradox is volgens ons al begonnen. Omdat er te weinig afval wordt aangeboden, men scheidt gewoon te goed, is het vaste tarief van de afvalstofheffing in de begroting 2023 al verhoogd van € 257 naar € 280 per jaar. Dat is een verhoging van bijna 10% per jaar! En dan nog de tikken, die brengen op dit moment ook te weinig op. Pas in december beslist uw raad over het kliktarief per klepopening.

Wat is onze conclusie?

Het college vindt dat de inwoners het goed doen met de afvalinzameling, maar dezelfde inwoners mogen er meer voor betalen! Snapt u het nog?

Oproep van ons aan u!

Agendeer de diftar evaluatie op de raadsvergadering van 24 november 2022. Overweeg via een motie het college op te roepen de inwoners via een enquête te raadplegen en trek na de uitkomsten pas uw conclusies als raad. Eerst dan kunt u een voldragen onderbouwd besluit nemen en niet eerder.

Met groene en kleinschalige groet,

M. Heering                                           J.W. Blom-Jaques

Voorzitter                                             Voorzitter

St. Vrienden van Duivendrecht       St. Vrienden van Ouderkerk

Bezoeken: 248

Geplaatst in Afvalverwerking, Berichten, Nieuwsbrief.