Petitie tegen IKC Bindelwijk

Onderstaand stukje staat vandaag in het Weekblad voor Ouder-Amstel. Morgen wordt een petitie aangeboden aan de burgemeester en het schoolbestuur tegen de bouw van een groot gecombineerde school met daarbovenop de bibliotheek en muziekschool, u kunt de petitie nog steeds tekenen. Kijk op https://bindelwijk.petities.nl.

Lees hieronder het artikel uit het Weekblad.


In de raadsvergadering van donderdag 12 december wordt de petitie ‘Géén groot scholencomplex op locatie Bindelwijk’ aangeboden aan de burgemeester en het schoolbestuur van Het Kofschip en de Amstelschool. Een grote groep Ouderkerkers, ouders van schoolgaande kinderen, buurtbewoners en andere betrokkenen is tegen de bouw van een groot scholencomplex (combinatie nieuwbouw Kofschip en Amstelschool met kinderopvang erbij) op de locatie Bindelwijk, maar VOOR kleinschalige nieuw- of verbouw op de huidige scholenlocaties. Zie ook: https://bindelwijk.petities.nl.

DROOM OF NACHTMERRIE

Het gemeentebestuur en het schoolbestuur (Onderwijsgroep Amstelland) zijn voornemens om de bouw van een nieuw gecombineerd basisschoolgebouw met de bibliotheek en muziek-& dansschool erbovenop en met behoud van de huidige sporthal ernaast nader te onderzoeken. Kijkend naar de kaart lijkt dit echt niet te passen. Het schoolbestuur en de wethouder Onderwijs presenteren dit ‘Integraal KindCentrum (IKC) dubbele school’ op locatie Bindelwijk als een ‘droom’, terwijl de samenvoeging vooral om praktisch gemak en efficiëntie lijkt te gaan. Dit grootschalige IKC is voor veel ouders, omwonenden en andere Ouderkerkers eerder een nachtmerrie. Het voorgenomen besluit is op 9 mei ‘achter gesloten deuren’ voorbereid zonder enige vorm van participatie. De gekozen richting lijkt al bij voorbaat vast te liggen.
Er wordt vooralsnog niet geluisterd naar de grote groep ouders die onlangs op ouderavonden van Het Kofschip en de Amstelschool heeft aangegeven juist bewust voor een kleinschalige basisschool gekozen te hebben en niks te zien in een grootschalige ‘kinderfabriek’ voor 0 tot 13 jarigen met -ten opzichte van de huidige situatie- heel weinig buitenspeelruimte.

OVERLAST

Daarnaast zal de bundeling van de huidige drie scholenlocaties plus toevoeging van kinderopvang tot forse verkeers-, parkeer- en geluidoverlast in de buurt en de dorpskern leiden. Elke dag in de ‘spits’ zullen zich in korte tijd 600 à 700 kinderen en volwassenen naar de Bindelwijk bewegen. Rond 15.15/15.30 zal het schoolverkeer zich gaan mengen met verkeer van en naar de sport- en maatschappelijke voorzieningen van de Bindelwijk. Dus die spitsuren worden mogelijk nog drukker.
De specifieke situatie aan de Julianalaan (met veel doorgaande fietsers, wielrenners en auto’s) is nu soms al levensgevaarlijk. Ook in de Strandvlietlaan en aanliggende straatjes is de forse groei van fiets- en autoverkeer vragen om ongelukken met schoolgaande kinderen.
Met het voorstel voor een IKC ‘dubbele school’ met een derde bouwlaag voor alle huidige Bindelwijk- activiteiten ontstaat er bovendien een ongewenst groot gebouwencomplex in de dorpskern. Als ‘bijvangst’ worden de huidige drie scholenlocaties (Reijgershof, Turfstekerspad en Princes Beatrixlaan) volgebouwd met woningen om financiële opbrengsten te behalen. Hiermee gaan dus ook nog drie kinderspeelpleinen in deze buurten verloren.

ONWENSELIJK

Veel dorpsbewoners vinden dit onwenselijk of zijn niet voldoende geïnformeerd. Deze kwestie wordt achter gesloten deuren geregeld en middels impliciete besluitvorming door de gemeenteraad geloodst. We pleiten daarom voor een breder participatietraject vanuit een bredere visie op ons dorp, analoog aan het inmiddels gekozen traject voor het Centrumplan. In de petitie wordt daarom gevraagd om af te zien van het nader onderzoek naar een groot scholencomplex op de locatie Bindelwijk, maar onderzoek te doen naar nieuwbouw of verbetering van het Kofschip en de Amstelschool op de huidige locaties Turfstekerspad en Reijgershof. Grote voordelen hiervan zijn dat de prettige kleinschaligheid van de scholen behouden blijft en de verkeersdrukte verspreid zal blijven. Gelet op de prognoses van het aantal kinderen in de toekomst gaat het immers ook niet om een wens voor uitbreiding van lokalen bij de scholen, maar vooral om verbeteren van de gebouwen en toevoegen van ruimte voor kinderopvang.

AMSTELSCHOOL

Uit één van de onderzoeken van de gemeente blijkt dat de Amstelschool technisch en bouwkundig nog prima in orde is. Met betere zonwering, ventilatie/airco is het klimaat in de klaslokalen nog te verbeteren en met een kleine aanbouw is eventueel meer ruimte voor kinderopvang en individueel onderwijs te creëren. Zo ontstaat een kleinschalige brede school/IKC. Nieuwbouw op de huidige locatie is natuurlijk ook een optie. De twee huidige schoolgebouwen van het Kofschip zijn wel aan renovatie of nieuwbouw toe. Nieuwbouw (of een flinke renovatie) op de huidige locatie Turfstekerspad lijkt een prima optie.

NADER ONDERZOEK

Wij hopen op een serieuze ouderraadpleging op de scholen en dat het gemeentebestuur en het schoolbestuur hun voorstel heroverwegen. We vragen (ook) om een nader onderzoek naar nieuwbouw of verbetering van Het Kofschip en de Amstelschool op de huidige locaties. Om zo de prettige en veilige kleinschaligheid van de beide scholen en de dorpskern te behouden.

 

Roy Berents, Danny van Dam, Michel Jansen en Alexander Elmecky

Bezoeken: 9

Geplaatst in Berichten, Updates.