Provinciale Statenverkiezingen, achtergrondinformatie bij het stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, 20 maart.
Waarop ga je stemmen? Hoe bepaal je de keuze?

Vooruitkijkend kun je de programma’s bekijken. Of je kunt terugkijken, wat de partij van jouw keuze uit 2015 de afgelopen 4 jaar heeft gedaan met je stem voor de zaken die vanuit de Provincie zijn geregeld voor Noord-Holland maar natuurlijk vooral voor Ouderkerk aan de
Amstel en Amstelveen in het bijzonder.
Een mooie test: hoe stemden de partijen in de Staten van Noord-Holland als het gaat om de Nieuwe Brug over de Amstel?Een belangrijke en omstreden zaak voor ons dorp.

Wat is het probleem? Natuurlijk moet de brug vervangen worden. En natuurlijk is het aardig dat het verkeer tijdens de bouw in enige mate doorgang kan vinden. Maar tegen welke prijs gebeurt dit allemaal:
-het wordt een overdreven brede brug. Het woord megalomaan is vaak gevallen. Dit wordt toegeschreven aan de tijdelijk dubbele uitvoering: de nieuwe brug en de oude brug zullen tijdelijk beide in het plangebied aanwezig zijn. Dit had natuurlijk anders gekund.
Noot: het argument dat ook steeds terugkeert is de noodzaak voor verbetering van de “doorstroming”. Dat is een punt. Voor het lokale verkeer en het OV moet de doorstroming verbeteren. Maar voor de regionale doorstroming hebben we de A9. Voor de verbinding tussen Amstelveen-Oost en Ouderkerk is geen mega-brug nodig.
-de aan- en afrijroutes voor fietsers en voetgangers worden zeer complex en onnodig lang uitgevoerd. Er is twijfel ten aanzien van de  veiligheid.
-het kost veel mooie en oude bomen het leven. Nu al is het een kale bedoening. Ook zullen veel bomen buiten het directe gebied van de brug worden gekapt.
-en tot slot: in het hele proces is de inbreng van veel insprekers genegeerd. De gemeente is door de provincie ook geschoffeerd. Haarlem is in democratisch opzicht kennelijk ver van ons dorp verwijderd.

Hoe heeft het zover kunnen komen, wie is hier verantwoordelijk geweest?

We vroegen alle partijen uit de Staten om dit in 100 woorden uit te leggen. Daarbij is het natuurlijk het interessantste of er een partij is die zich onderscheidt van de andere. Welke partij heeft het verschil gemaakt. Door welke partijen is het megalomane plan erdoorheen gekomen door “voor” te stemmen, welke partij heeft het plan echt weten bij te sturen en welke partij heeft de rug recht gehouden en gewoon “tegen” gestemd op de omstreden punten.
Een paar partijen hebben helemaal niet gereageerd en willen zich dus niet verantwoorden over de afgelopen vier jaren: van D66, 50Plus, en CU/SGP mochten wij geen reactie ontvangen. Geen verantwoording afleggen over je stemgedrag is een beetje laf. Blijft dus de vraag of je op deze partijen moet stemmen. Het is dan immers een schot in het duister. Maar ook met de andere partijen ben je niet veel beter af. Zie onderstaande opsomming van de reacties. Hier en daar sputtert men nog een beetje (“met frisse tegenzin”, “het is jammer dat…..”, “zorgen over de bomenkap”, “over het ontwerp zijn we ontevreden” etc.) Maar eind van het liedje: we stemmen allemaal voor.

Wat te doen? Waarop ga je stemmen? Er zijn grofweg 3 mogelijkheden:
Ten eerste: Je stemt op een van de partijen omdat je de uitleg over het stemgedrag wel accepteert.
Ten tweede: Of je stemt op de partij waarvan je vindt dat deze in de Eerste Kamer er sterk uit moet komen. Je vindt de landelijke impact van je stem belangrijker dan de lokale of provinciale.
Ten derde: als je kijkt naar de stemming over de Nieuwe Brug over de Amstel, dan is een blanco stem nog het meest logische. Alle partijen in de Staten van Noord-Holland zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken en voor het bizarre eindresultaat. Dan zou je geen van hen moeten belonen met je stem.

D66: Geen reactie ontvangen. Ondanks meerdere herinneringen.

50Plus: Geen reactie ontvangen. Ondanks meerdere herinneringen.

CU/SGP: Geen reactie ontvangen. Ondanks meerdere herinneringen.

PVV: U kunt het stemgedrag van alle partijen eenvoudig terug vinden in de openbare notulen
van alle commissie- en Statenvergaderingen. Wellicht ten overvloede meld ik u dat het besluit allang genomen is en dat ELKE partij ook heeft
ingestemd met de laatste technische PIP aanpassing. In het algemeen kunt u aannemen dat de PVV voor bereikbaarheid en veiligheid is als het gaat om mobiliteit. Op beide punten scoort dit plan positief.
Marco Deen
Statenlid PVV Noord-Holland

SP: De SP is zeer kritisch over het besluit geweest. Wij hameren altijd op een goed overleg met de omwonenden en anderen in het landgebied, voordat er een besluit wordt genomen. Omwonenden hebben namelijk vaak weer een andere kijk op de plannen, en wij vinden het van belang dat er goed geluisterd wordt, en de mensen goed worden geïnformeerd. Het is jammer (en dan druk ik mij voorzichtig uit) dat dat vaak niet of onvoldoende gebeurt. In de Statenvergadering hebben we deze voorwaarde gesteld, maar de coalitie denderde (zoals op veel onderwerpen de afgelopen vier jaar) flink door. De SP heeft uiteindelijk voor het Provinciaal Inpassingplan gestemd, met de eerder
genoemde kanttekening.
Overigens hebben wij toen ook nog een motie ingediend die de mogelijkheden moest onderzoeken om de brug geschikt te maken voor toekomstige lightrailverbindingen. Die motie heeft het niet gehaald.
hartelijke groeten,Wim Hoogervorst, SP-Noord-Holland

CDA: Met de plaatselijke CDA-afdelingen Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen heeft CDA Noord-Holland een nieuwe brug bepleit. Alleen al omdat de bestaande aan vervanging toe is. Wij hebben vóór gestemd. En met succes hebben we ons ook hard gemaakt om de veel te lange omrijtijden en te grote overlast in de bouwperiode terug te brengen tot aanvaardbare proporties.
Bij dergelijke projecten is het onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken. Wij delen de zorg over de communicatie bij dit project en de opgelopen vertraging. En rekenen straks op een veilige brug.

Hermen de Graaf Dennis Heijnen
(portefeuillehouder)
(fractievoorzitter/lijsttrekker)

VVD: De brug bij Ouderkerk aan de Amstel is aan het einde van zijn technische levensduur. Dat is een mooi moment om een aantal andere zaken meteen aan te pakken; de brug is te smal om de huidige verkeersstromen af te kunnen handelen. Ook is de huidige verkeerskundige situatie in de directe omgeving niet optimaal. Er zijn aan beide zijden van de brug overbelaste kruispunten die de verkeersveiligheid in
gevaar brengen. Wat de VVD betreft moet veiligheid en goede doorstroming voorop staan. Om die reden heeft de VVD in 2017 voor het Provinciaal inpassingsplan Brug Ouderkerk gestemd.
Hanneke Kaamer van Hoegee

PvdA: De PvdA statenfractieNH heeft ingestemd met de plannen,voor de nieuwe brug in Ouder Amstel omdat deze noodzakelijk zijn en een verbetering van de verkeerssituatie moeten gaan betekenen. Dit geldt zeker voor de vele fietsers en andere kwetsbare weggebruikers die een verhoging van de doorstroming en veiligheid goed kunnen gebruiken. Ook is het van belang dat de kwaliteit van de gezonde leefomgeving hiermee kan verbeteren.
Bij de bespreking in de commissie Mobiliteit van proviniciale staten heeft de PvdA er ook op aangedrongen om de bomen die weg moeten te behouden. Dit kan door ze uit te graven en in de directe omgeving te planten.

Ouderenpartij: In de commissie vergadering M&F, ik meen in 2012, heb ik reeds kritische vragen gesteld over deze brug, en heb ook aangegeven dat het voorliggende plan niet op onze steun hoeft te rekenen. Ook de communicatie met de inwoners was voor ons een bezwaar, deze zijn in n.a.v. onze informatie alleen aanwezig geweest om het concept in te zien maar de gedane suggesties zijn daarin niet mee genomen.

Met vriendelijke groet,

Jeff Leever
Statenlid Ouderenpartij Noord Holland

GroenLinks: Over de brug bij Ouderkerk aan de Amstel. GroenLinks heeft in het verleden met frisse tegenzin voor de verbreding van de brug gestemd. Over het ontwerp dat er nu ligt zijn we ontevreden omdat het allerlei dingen lastiger lijkt te maken, waaronder een eventuele vertramming.
Vriendelijke groet, Alwin Hietbrink, GroenLinks Noord-Holland

Partij voor de Dieren: De stemming heeft plaatsgevonden in mei 2017 en alle partijen in de staten hadden toen unaniem voor het PIP gestemd. Onze reactie op uw vraag is: Gelet op de belangrijke busverbinding is een goede brug noodzakelijk. Maar we maken ons wel zorgen over de bomenkap die nu in de planning staat. Ecologische natuuronderzoeken lieten de impact hiervan in mei 2017 niet duidelijk genoeg zien. Als ons deze impact in der tijd duidelijk was geweest, hadden we tegen gestemd.
Met vriendelijke groet,Fabian Zoon, Statenlid Noord-Holland, Partij voor de Dieren

Tot zover de reactie van de verantwoordelijke partijen in Noord-Holland. En zo komt een dorp aan een nieuwe brug die de komende 80 jaar niet meer weggaat.

Veel wijsheid in het stemhokje gewenst.

Ouderkerk aan de Amstel, 14 maart 2019

Bezoeken: 2

Geplaatst in Archief Amstelbrug, Berichten, Discussiebijdrage.