Verslag 8 en 17 januari en vooruit zien naar de raadsvergadering op 31 januari

Over de 3e inloopbijeenkomst op 8 januari jongstleden, de commissievergadering van 17 januari en over de Raadsvergadering van 31 januari aanstaande gevolgd door een 4e inloopbijeenkomst, begin februari waarover zo spoedig mogelijk nader bericht.

3e inloopbijeenkomst op 8 januari
Het is een plezier te constateren dat ruim 20 Vrienden van de gelegenheid gebruik maakten om met elkaar te overleggen hoe nu verder met het Centrumplan met als belangrijk onderdeel Het Kampje.
Een paar punten uit deze discussie:

 1. Alle, dus ook tot nu toe geheime stukken zoals intentieverklaringen moeten boven tafel om ECHT bij nul te kunnen beginnen wat de participatie betreft. Alleen dan is er weer vertrouwen om verder te gaan met inspraak en plannen.
  Het gaat om vertrouwen en visie!
  Uitkijken voor zo iemand als Krier die gezegd heeft over Het Kampje:
  “dit plein is niet af, ’t is veel te groen.”
 2. Een onafhankelijke procesleider, een zo genoemde externe, van buiten de gemeente is gewenst.
 3. Stimuleren om zoveel mogelijk mensen bij de Vrienden te betrekken via het hele scala aan social media en Het Weekblad voor Ouder-Amstel. Rob en Bart verklaarden zich bereid regelmatig te schrijven voor het blad maar ook voor de daarbij behorende site. Een zo breed mogelijk draagvlak helpt ècht! Als je niks zegt of doet, gebeurt er juist wat je niet wilt.
 4. Er werd enthousiast getekend en gediscussieerd over een toekomstig Kampje. Dit is van belang als het werkelijke participatieproces van start gaat en we dan goed beslagen (’t is tenslotte winter nu) ten ijs komen.
 5. Misschien/hopelijk komt er over Het Kampje en omgeving een powerpointpresentatie met de oudste en oude foto’s zodat er een historisch beeld komt bij alle plannenmakerij.
 6. Het is de bedoeling die te vertonen op een avond in bijvoorbeeld De Bindelwijk . Tevens is die avond bestemd voor verdere planning, design, etc. volgens een agenda. U hoort op tijd wanneer.

Commissievergadering Burger & Bestuur op 17 januari

met op de agenda het procesplan van het College, aangeboden aan de Raad. In de commissie wordt erover gesproken, van gedachten gewisseld, besluiten vallen in de Raadsvergadering van 31 januari aanstaande.
Aanwezig op de publieke tribune waren ongeveer 25 Vrienden. Dat was geweldig fijn want hoe meer mensen betrokken des te meer een stimulans voor de politici nog eens extra na te denken over het belang van de zaken waarover ze beslissen.
Ik adviseer u om de geluidsweergave van deze avond af te luisteren. U kunt dat gemakkelijk vinden op de site van de gemeente Ouder-Amstel en u kunt dat deel wat u beluisteren wilt opzoeken.
Op deze vergadering worden geen beslissingen nog genomen, dat is op de Raadsvergadering van 31 januari. Op deze commissievergadering werden eerst vragen gesteld aan het College, met name aan wethouder Korrel en aan wethouder Boomgaars over het participatievoorstel. Daarna gingen de politieke partijen met elkaar in debat en ze sloten af met hun partijstandpunten. Wel is het zo dat voortschrijdend inzicht in de komende 14 dagen de standpunten kunnen wijzigen, moties kunnen ontstaan, etc. Dit punt staat op de agenda van de Raadsvergadering. Het is daarom ook weer van eminent belang dat u aanwezig bent op de publieke tribune tijdens de Raadsvergadering die absoluut zeker in het gemeentehuis in Ouderkerk gehouden wordt.
Enige punten uit de vergadering zoals ik die opgetekend heb zet ik hieronder voor u neer.

 1. De oppositie roerde zich heftig vooral PvdA en Natuurlijk Belang. Zij hebben geen vertrouwen in een wethouder, zelfs met een andere wethouder naast haar dat het participatieplan goed uitgevoerd wordt. Twee wethouders op het Centrumplan/Kampje is al geen goed signaal, geen teken van kracht. Zij vinden dat zij haar consequenties moet trekken en haar portefeuille moet geven aan de burgemeester als boven de partijen staande functionaris. Zij zien niets in dat duo-wethouderschap, ook niet als de andere wethouders intensiever betrokken worden. Dat schept alleen maar verwarring. Wat betreft de burgemeester werd daarop meteen als zijnde niet verstandig door het College gereageerd.
  Het ging ook over de verdeling van werkzaamheden tussen de 2 wethouders.
 2. Er werd veel om heen gepraat (in de trant van uithuilen en opnieuw beginnen), managementstaal waardoor het voor de toehoorders vaag bleef. Wel kwamen de Coalitiepartijen met kritische vragen hoe een procesbegeleider benoemd wordt, hoe een grote vergadering waar iedereen mag komen geleid gaat worden, hoe te doen met de tot nog toe boven tafel gekomen intentie-verklaringen, etc. Liggen die nu vast of is er nog wat aan te doen? Hier was de wethouder niet duidelijk genoeg.
 3. In het onderling debat bleek het CDA zoals te verwachten ( hoe lang is de vertraging wel door dit alles?) vierkant achter de wethouder te staan terwijl VVD (vond het te vaag nog allemaal), d66 en Groen Links en ook Ouder-Amstel Anders kwamen met opmerkingen als een foutenanalyse die noodzakelijk geweest was om van te leren, meer transparantie en men praatte heen en weer over de co-productie die moet ontstaan, welke lessen zijn er getrokken door zo’n groot verlies aan vertrouwen, welke kaders (randvoorwaarden)komen er nu, die moeten wel aan de “voordeur” staan van de participatie, financiële, juridische kaders tot nog toe, welke nog meer? (VVD met name). Welke rol moet de Raad hebben? Steeds terugkerend was het onderwerp van vertrouwen en hoe dat terug te winnen was. Dat kost veel tijd en is vertragend met deze wethouder, zelfs als er “4 ogen naar kijken”.
 4. Tijdens de standpunten draaiden de Coalitiepartijen toch weer een beetje richting het College en bleef de oppositie fel.
  Opmerkingen en toevoegingen naar aanleiding van deze korte weergave zijn van harte welkom.

Er is een nieuwe Commissie, Grote Projecten genaamd. Deze vergadert op donderdagavond, 24 januari aanstaande. In het Weekblad voor Ouder-Amstel van 16 januari 2019 wordt beloofd dat de agenda vandaag, 18 januari op de website van de gemeente staat. Ik heb voor u gekeken, het is nu 17.00 uur en ik heb deze agenda niet gezien. Natuurlijk houd ik ’t voor u in de gaten en stel ik u op de hoogte over wat en hoe.

Raadsvergadering op 31 januari 2019

Nu wat betreft de Raadsvergadering op 31 januari 2019, aanvang 20.00 uur in het Gemeentehuis, de Raadzaal. Noteert u het alstublieft en kom als u eventjes kunt. Let op! Behalve Centrumplan/Het Kampje komt ook het evenementenbeleid weer aan de orde. Het is zaak erbij te zijn . . . om ook eventueel voor en na de vergadering en in pauzes uw volksvertegenwoordiger persoonlijk te kunnen aanspreken.
Zo spoedig mogelijk stuur ik u bericht over de 4e inloopbijeenkomst begin februari om te reflecteren op dit alles, te overleggen wat betreft de volgende stappen.
Jo Blom

Bezoeken: 4

Geplaatst in Berichten, Updates.