Het Centrumplan de prullenbak in?

Programmabegroting, afgelopen donderdag, 3 november, betreft het centrumplan.

Allerbeste Vrienden,

Hieronder treft u de bijdrage van de TAT voor het weekblad van Ouder-Amstel aan. Ter verduidelijking; Het TAT, dat zijn de vertegenwoordigers van de inwoners bij het centrumplan.

Verder spreekt de tekst voor zich met de zorgen die we hierbij uitspreken. Het is een open brief die niet alleen naar het Weekblad, maar ook naar de raad en het college is gestuurd. Aanstaande donderdag, 10 november vallen de besluiten. Dat is in de raadsvergadering. U kunt dat volgen live ter plekke in het gemeentehuis. Aanvang, 20 uur. Thuis kan ook, ga naar ouder-amstel.nl vergaderkalender.

Met hartelijke groet van Jo Blom

 

Het Centrumplan: in de prullenbak?

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 is in Ouder-Amstel een nieuw college van B&W geformeerd. Dit college heeft na maanden van overleg de Programmabegroting 2023 samengesteld. Deze werd op 3 november j.l. gepresenteerd in een commissievergadering. Namens de inwoners waren wij als leden van het Toets en Advies Team (TAT) van het Centrumplan aanwezig en hebben wij onze zorgen geuit over een essentieel onderdeel van deze begroting.

Halvering begroting Centrumplan?

In de gepresenteerde cijfers van de Programmabegroting 2023 zijn de kapitaallasten voor de uitvoering van het Definitief Ontwerp van het Centrumplan gehalveerd: van twee miljoen naar één miljoen euro. Een onderbouwing ontbreekt alsmede alternatieve kostendekking of visie op kostenbesparende mogelijkheden. Ook tijdens de mondelinge behandeling zijn die niet gegeven of toegelicht door B&W. Het lijkt erop dat de financiële basis voor de realisatie van het mooie nieuwe Centrumplan onderuit is gehaald. Dit zou in strijd zijn met het in de Raad unaniem genomen besluit van 17 februari j.l. waarmee het Voorlopig Ontwerp is vastgesteld en het benodigde investeringskrediet beschikbaar werd gesteld. Maar dat niet alleen. De bevolking van Ouderkerk aan de Amstel wordt hiermee enorm teleurgesteld na alle verwachtingen die zijn gewekt. Is dit het resultaat van een zorgvuldig opgebouwde coproductie en participatie in onze gemeente? Na vier jaar planvorming, deze onthutsende eenzijdige beslissing?

Een terugblik

In het voorjaar van 2019 is de ontwikkeling van een nieuw Centrumplan gestart en kwam deze in coproductie tot stand, mede dankzij grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers o.m. op de Ideeënmarkt in 2019. Plannen voor een levendig centrum waar alle inwoners en bezoekers zich kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten, waren het uitgangspunt. Het centrum zou een trefpunt in het dorp moeten zijn waar het goed en veilig vertoeven is voor groot en klein. Met aandacht voor bewegingsvrijheid en groen en met spreiding van parkeerfaciliteiten waarmee het centrum ook aantrekkelijk blijft als boodschappendorp, zoals onderbouwd door diverse verkeersonderzoeken.

Vol enthousiasme is na de schetsontwerpfase een Voorlopig Ontwerp uitgewerkt. Een proces waarin de gemeente in gesprek en samenwerking ging met inwoners, vertegenwoordigd door de TAT, de ondernemers, vertegenwoordigd door de BIZ, het Historisch Kwartier en allen die wilden participeren.

Verwachtingen.

Zowel het Schetsontwerp als het Voorlopig ontwerp zijn unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Bij het Voorlopig Ontwerp stemde de Raad in met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van ruim twee miljoen euro voor de uitvoering van het plan. Daarbij nam de Raad een amendement aan waarin bepaald werd dat het Definitieve ontwerp en de benodigde investering nog aan de Raad diende te worden voorgelegd voor het definitief gemaakt zou worden. Ook werd gevraagd om de jaarlijkse impact van het Centrumplan op de begroting inzichtelijk te maken, inclusief keuzemogelijkheden om die kosten te verlagen (kostenbeheersing). Met dit vooruitzicht werkten wij als TAT enthousiast verder aan een mooi vooruitzicht.

Tijdens een succesvolle inloopbijeenkomst op 12 september j.l. werd het Definitieve Ontwerp gepresenteerd aan de inwoners. En werd, vernamen wij bij monde van de nieuwe wethouder mevrouw Koek-Baks, het ontwerp door 99% van de bezoekers omarmd. Zij sprak toen ook haar verwachting uit dat het Definitieve Ontwerp alsnog in zijn geheel uitgevoerd zou gaan worden.

En dan nu!

Bij de Raad ligt nu – op 10 november a.s. – de verantwoordelijkheid om een gedegen, onderbouwd en adequaat besluit te nemen om het Centrumplan volgens het Definitief Ontwerp mogelijk te maken. Zoals de Programmabegroting 2023 nu voorligt, lijkt het ons een onmogelijke opdracht om de doelstellingen van het nieuwe Centrumplan waar te maken en is het dus onverantwoord om in te stemmen met deze begroting.

Het lijkt ons dat er eerst duidelijke antwoorden moeten komen op een aantal belangrijke vragen.

  • Kunnen de inwoners uitgaan van de verwachting dat het Definitief Ontwerp doorgang vindt in 2023?
  • Wat zijn de concrete consequenties van de huidige begroting voor het budget van de realisatie van het Definitief Ontwerp?
  • Wat is de onderbouwing van de huidige financiële halvering op kapitaallasten? Wat is de visie op alternatieve kostendekking? Welke stappen in participatie zijn ondernomen?
  • Wat is het verwachte tijdspad van vervolgstappen in uitvoering en dekking van kosten?

Met het verhelderen van deze onzekerheden, kan de Programmabegroting zodanig worden aangepast dat daadwerkelijk uitgevoerd kan worden waartoe democratisch is besloten. En waar bewoners van Ouderkerk aan de Amstel al zo lang naar uitkijken. Laat dit niet tevergeefs blijken te zijn. Vertrouwen van inwoners in de lokale overheid staat op het spel.

Namens inwoners van Ouderkerk aan de Amstel,

leden van de TAT: Amke, Annette, Bart, Erna, Jo, Joke, Peter, Robbert.

 

 

Bezoeken: 313

Geplaatst in Berichten, Centrumplan, Co-productie, Nieuwsbrief.